Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

keskiviikko 14. tammikuuta 2015

Mielipide itäisen saariston asemakaavaehdotuksesta

Kallahdenniemen kärjestä. 12.1.2015
Lähetimme 11.1.2015 kaupunkisuunnitteluvirastolle mielipiteen itäisen saariston asemakaavaluonnoksesta.

Lähettämämme mielipide löytyy alta:

Mielipide itäisen saariston asemakaavaehdotuksesta

Asemakaava-alue on tärkeä ja monin paikoin hyvin säilynyt kokonaisuus, jossa luonto-, virkistys- ja maisema-arvot kohtaavat.

Myönteistä on, että esityksessä otetaan luonnosvaiheeseen verrattuna paremmin huomioon maakunnallisesti arvokas lintualue ja ehdotetaan otettavaksi käyttöön lintujen elinoloja suojaava kaavamerkintä (luo). Lisäksi ranta-alueiden säilyttäminen luontaisina on kannatettavaa. Tämä turvaa osaltaan merellisen luonnon mahdollisuuksia säilyä alueella.

Haluamme kuitenkin nostaa esille joitakin seikkoja, joiden osalta kaavaratkaisua olisi vielä perusteltua kehittää.

Kaavoitettavalla alueella korostuu merellisen luonnon merkitys. Keskeistä on tunnistaa, miten vesialueiden, rantojen ja saarten luonto liittyvät yhteen. Luontoarvojen vuoksi alueen suunnittelussa tulisi painottaa asemakaavan sisältövaatimusten luontoa ja virkistystä koskevia seikkoja siten, että luontoarvojen rooli olisi ensisijainen. Virkistyksen vaikutukset saaristoluontoon pitää arvioida ja tunnistaa. Jos virkistys ja luontoarvot ovat ristiriidassa, on valittava luontoa säilyttävä ratkaisu.

Merialueen luonto on herkästi haavoittuvaa. Jotta suunnittelulle keskeisten asioiden välillä voitaisiin saavuttaa tasapaino, tarvitaan enemmän säilyttäviä ja suojelevia kaavamerkintöjä, joiden sijoittelu perustuu selvityksiin kaavoitettavan alueen luonnosta. Keskeistä on myös tunnistaa suunnittelualueen merkitys Kallahdenniemeä ympäröivän Natura-alueen luontoarvojen kannalta.

Olennaista on varmistaa, että kaavan ratkaisut pohjautuvat riittävän monipuolisiin ja kattaviin luontoselvityksiin. On tunnistettava luontoarvoiltaan keskeiset paikat ja varmistettava samalla saarten luonnon riittävä kytkeytyneisyys. Selvityksiä tarvittaisiin enemmän myös suunnittelualueen vedenalaisen luonnon osalta.
 
Vuosaaren sataman aiheuttaman melun arvioinnin osalta kiinnitämme huomiota suunnitelmiin kasvattaa satamaa ja lisätä satamatoimintaa. Lisääntyvän toiminnan vaikutukset melutasoon on keskeistä tunnistaa.
 
Lisäksi viittaamme viime aikoina tapahtuneeseen lintukantojen huolestuttavaan heikentymiseen ja toteamme, että myös Helsingin kaupungin olisi kannettava vastuunsa luontaisten elinympäristöjen säilyttämisestä.

Helsinki on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseen, samoin valtioneuvosto ja EU. Biodiversiteettiin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen onnistuu vain, jos luonnontilaisten alueiden säilyminen muokkaamattomina turvataan.
 
Helsingissä 11.1.2015

allekirjoitukset

Lintukantojen heikentymistä koskevia linkkejä:  
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.