Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

torstai 5. toukokuuta 2016

Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksesta

Lohiniemenrantaan esitetty asemakaavan muutos.

Syyskuussa 2015 lähetin kaupungille mielipiteen Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksesta. Planmeca oli tuolloin hakenut muutosta laajentaakseen toimintaansa Villa Harbon tuntumassa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti hankkeen kuitenkin uuteen suunnitteluun, koska koulutuskeskus oli sijoitettu tontille, jolla sijaitsee arvokas kasvillisuuskohde.

Nyt kaava on valmisteltu uudelleen ja koulutuskeskuksen paikka on siirretty Harbo Loungen toiselle puolelle. Mielipiteitä kaavan uudesta versiosta voi jättää 9.5.2016 asti. Kaavan aineisto on koottu tähän hankekorttiin.

Alla on kaavamuutosta koskeva mielipide, jonka lähetin 5.5.2016 Helsingin kaupungin kirjaamon sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi:
 
Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksesta

Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksessa on kyse kooltaan pienestä kaavasta. Se on kuitenkin malliesimerkki siitä, miten huonoa jälkeä voi syntyä, jos kaavaa toistuvasti muutetaan yksittäisen yrityksen pyynnöstä eikä suunnittelijoilla ole paikallistuntemusta sen enempää alueen luonnosta kuin yrityksen siellä harjoittaman toiminnan laadustakaan. Alueella ihmetellään edelleen, miten on mahdollista, että muutama vuosi sitten rakennetulle "Harbo Loungelle" on myönnetty lupa.

Lohiniemenrannan rantaluontoa on muutaman viime vuoden aikana pirstottu mm. melontakeskuksella ja taloyhtiöiden yksityisillä rantasaunoilla. Nyt esillä oleva suunnitelma heikentäisi toteutuessaan Lohiniemenrantaa entisestään.

Suunnitelman edellisessä versiossa Planmecan tavoittelema koulutuskeskus oli sijoitettu rantaluontoon tontille, jolla sijaitsee arvokas kasvillisuuskohde. Uudessa versiossa koulutuskeskuksen paikka on vaihdettu Harbo Loungen toiselle puolelle, mutta rakennuksen sijoittaminen rantaluontoon on edelleen ongelmallista. Helsingin kaupungin periaatteisiin kuuluu rantojen säilyttäminen avoimina. Periaatteilla ei ole merkitystä, jos niitä ei noudateta käytännössä.

Kallahden harju-­, niitty-­ ja vesialueet on yksi Helsingin kolmesta Natura-alueesta. Tontti, jolle koulutuskeskus haluttaisiin rakentaa sijaitsee aivan Kallahden Natura­-alueen tuntumassa.

Lisäksi tontti, jolle koulutuskeskusta on suunniteltu, on osa 1. arvoluokan lepakkoaluetta. Kohteen lajeja ovat pohjanlepakko, vesisiippa sekä viiksisiippa tai isoviiksisiippa. Nämä kaikki ovat EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajeja. Suunnittelussa tulee turvata lepakoiden elinolot saalistusalueineen. Siksi suunnitelmasta sen nykyisessä muodossa on luovuttava.

Rantaan rakentaminen ei ylipäätään ole järkevää. Joulukuun 2015 alussa merivesi nousi niin korkealle, että suunniteltu tontti peittyi vedellä. Tätäkin vielä selvästi korkeammalle vesi nousi 9.1.2005, jolloin Harbon rannan laiturikin hävisi näkyvistä.

Koulutuskeskus on mahdollista sijoittaa samalle tontille majoitustilojen kanssa. Tällöin on kuitenkin kaavamerkinnöin huolehdittava, että vastapäätä sijaitsevan ranta­-alueen arvokas kasvillisuus ja puusto säilyvät. Planmeca on aiemmilla toimillaan – säilytettäväksi määrätyn lepakkovajan hävittäminen ja lintujen pesintää häirinneet vesijettiajelut Isolla Kallahdella – osoittanut piittaamattomuutta niin luonnosta kuin säännöistäkin. Ei ole oletettavaa, että haittoja pyrittäisiin minimoimaan mahdollisessa toiminnan laajenemisessakaan.

Helsingin yleiskaavaan liittyen Planmeca on ollut sitä mieltä, ettei asutus sovi Herttoniemen teollisuusalueelle, koska yrityksen toiminnasta aiheutuva liikenne häiritsisi asukkaita. Väite tuntuu vähintäänkin tekopyhältä, kun yritys ei vastaavasti huomioi toiminnastaan asukkaille aiheutuvia häiriöitä Lohiniemenrannassa. Suunnittelijoiden tulisi pohtia, sopiiko Planmecan toiminta alun perin rauhalliseksi tarkoitetulle asuinalueelle. Jos suunnitelmat tuhansista uusista "koulutettavista" toteutuvat, on meluhaittojen lisäksi riski, että tilausbussi- ja muu liikenne ajoittain aiheuttaa alueella sellaisia ongelmia, joiden syntymistä ei suunnittelulla tulisi tukea.

Lohiniemenrannan asemakaavan muutokseen liittyvässä verkkokeskustelussa on ilmennyt, ettei viraston edustaja tunnista Ramsinrannan liikenteeseen liittyviä ongelmia. Suunnittelija vertaa kommentissaan mahdollisen koulutuskeskuksen liikennettä kuuden omakotitalon liikenteeseen. Planmecan nykyinenkin toiminta alueella on tarkoittanut isojen vierailijamäärien kuljettamista tilausajobusseilla. Suunnitelman keskeisenä tarkoituksena on lisätä "koulutettavia" tuhansilla. Busseja ei ole mahdollista ohjata kulkemaan Naissaarenraittia tai Hiidenmaankatua niin kuin suunnittelija esittää.

Rantaan rakennettu uusi melontakeskus tuo sekin voimakasta liikennettä alueelle. Isot liikennemäärät ovat turvallisuusongelma, koska Ramsinrannan kaduilla ei pääsääntöisesti ole jalkakäytäviä tai kevyen liikenteen väyliä.

Helsingissä 05.05.2016

Hanna-Leena Ylinen

1 kommentti:

  1. Mikä pakko Helsingillä on kaavoittaa rakentamattomia rantojaan tällaisten yritysten koulutuskeskuksiksi? Koulutustiloja varmaan voi rakentaa mantereen puolellekin. Eihän tämä Planmeca tiettävästi mikään veneilyalan yritys ole?

    VastaaPoista

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.