Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

perjantai 15. helmikuuta 2013

Tringan muistutus Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotuksesta


Alla on Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen muistutus Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotuksesta.

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys —
Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry

Suojelusihteeri Aili Jukarainen
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
suojelusihteeri@tringa.fi

Helsingin kaupungin kirjaamo
kaupunkisuunnittelulautakunta
PL 10
00099 Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Asia: Muistutus Meri-Rastilan länsiosan osayleiskaavaehdotuksesta

Muistuttaja: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska
Förening Tringa ry (rek.nro 116.353, 2261 jäsentä vuoden 2013 alussa). Tringa ry:n tarkoituksena
on edistää ja kehittää lintuharrastusta, lintujen- ja luonnonsuojelua sekä toimia alueensa
lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-alue on Helsinki ja sen
ympäristö (entinen Uudenmaan maakunta sekä Sipoo entisellä Itä- Uudellamaalla).

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa on seurannut Meri-Rastilan länsiosan
osayleiskaavaprosessia ja osallistunut alueen suunnitteluun muistutuksella sekä yhdessä Luonto-
Liiton kanssa tehdyllä suojelualue-esityksellä.

Kaavaehdotus suuntaa Meri-Rastilan länsiosan Helsingin oloissa sangen yhtenäiselle metsäalueelle
merkittävästi rakentamista. Säilyvä alue on merkitykseltään huomattavasti alkuperäistä aluetta
vähäisempi. 15 % pinta-alan katoamisen lisäksi osa rakennusalueen ympäristön metsistä menettää
vääjäämättä laatuaan ja häiriöt myös säilyvän metsän sisäosissa lisääntyvät. Tällä on vaikutusta
myös alueen linnustoarvoihin.

Meri-Rastilan länsirannan merkityksestä linnuston ja lintuharrastuksen kannalta

Kaava-alue on osa laajempaa, Helsingin luontotietojärjestelmässä arvoluokan II lintualueeksi
arvioitua metsäaluetta. Alue on hyvä kohde etenkin perusmetsälinnuston havainnointiin, mutta
alueelta on merkittävästi havaintoja myös harvinaisemmista metsälajeista.

Alueelta on tehty havaintoja (Tringa ry:n havaintoarkisto Tiira-lintutietopalvelussa tiedot 2006-
2013, kaavan luontoselvitys vuodelta 2010 sekä Helsingin luontotietojärjestelmän tiedot) mm.
seuraavista lajeista: idänuunilintu, kultarinta, kuusitiainen, lehtokurppa, mustapääkerttu, palokärki,
peukaloinen (pesimälajistoa v. 2011), pikkusieppo (pysyvä reviiri 2011), pohjantikka (talvella
2008/2009 ainakin kolme talvehtivaa lintua, kesällä 2007 myös kesäaikaisia havaintoja) havaintoja),
puukiipijä, satakieli, sepelkyyhky, sirittäjä, töyhtötiainen (alueen pesimälajistoa) ja uuttukyyhky.

Lintututkija Tapio Solosen (kirjallinen tiedoksianto 6.2.2013) mukaan Meri-Rastilan länsirannan
metsäalue on kuulunut lisäksi ainakin lehtopöllön, varpushaukan, kanahaukan ja nuolihaukan
reviireihin, ja ainakin kaksi ensin mainittua ovat myös pesineet siellä.

Yhdistyksen näkemyksen mukaan Meri-Rastilan kaltaisilla laajemmilla metsäalueilla on
Helsingissä erityistä arvoa sekä luonnonsuojelun että ulkoilun ja luonnonharrastuksen kannalta.
Tällaisten alueiden arvo tulee myös koko ajan kasvamaan rakentamisen nakertaessa nykyisiä
yhtenäisempiä alueita.

Siksi olisi toivottavaa, että alueen kaavan edistämisessä otettaisiin harkittu tauko, jotta alueen
merkitys viheralueverkostolle ehdittäisiin Helsingin käynnistyneen yleiskaavatyön yhteydessä
asiallisesti arvioida. Samassa yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuudet toteuttaa Rastilan alueen
kehittäminen monien asukkaiden kannattaman, metsäalueen säästävän Our City-vaihtoehdon
pohjalta.

Helsingissä 11. päiväna helmikuuta 2013
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys —
Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry

Seppo Vuolanto
puheenjohtaja

1 kommentti:

  1. Riittävän isoja metsäalueita tarvitaan. Monimuotoisuus ei kestä pienissä tilkuissa.

    Ilman monimuotoisuutta ihminenkin voi huonosti.

    VastaaPoista

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.