Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

sunnuntai 16. kesäkuuta 2013

Mielipide Vartiosaaren maankäyttövaihtoehdoista

Näkymä vanhalta Vartiopaikalta itäiseen saaristoon. Kuva Marko Leppänen.
Alla on 16.6.2013 Helsingin kaupungin kirjaamoon toimitettu mielipide Vartiosaaren maankäyttövaihtoehdoista:

MIELIPIDE VARTIOSAAREN MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOISTA
 
Vartiosaarta tulisi kehittää virkistysalueena. Helsingissä on kuitenkin useita runsaasta käytöstä kuluneita ja osin rauhattomia virkistysalueita. Jotta Vartiosaaresta olisi mahdollista saada näille vastapainoa, sen tulisi antaa kehittyä luonnon ehdoilla toimivaksi hiljaiseksi alueeksi. Samalla vaalittaisiin saaren kulttuurihistoriaa, maisemaa ja luonnonarvoja.

Mahdollisimman laajan alueen säilyttämiseksi luonnontilaisena, tulisi viraston virkistysaluesuunnitelmassa esitetty siirtolapuutarha-alue poistaa. Mökkikylän rakentaminen ei myöskään laajemmin tue Helsingin asukkaiden virkistystarpeita. Siirtolapuutarhamökkien lisääminen ei ole toimiva ratkaisu kasvavassa kaupungissa.

Asumisen, virkistyksen ja kaupunkiviljelyn yhdistämiseen tarvitaan uudenlaista ajattelua. Viljelyn voisi esimerkiksi toteuttaa asumiseen yhdistettynä. Luonnoltaan elinvoimaisia viheralueita ei tulisi uhrata mökki- tai palsta-alueiksi.

Jos saaren tavoitettavuutta halutaan lisätä, sen tulisi tapahtua siltojen sijaan säännöllisellä lauttaliikenteellä. Näin nostettaisiin Vartiosaaren merkitystä kaupunkilaisten virkistysalueena ja torjuttaisiin samalla monimuotoisen luonnon kulumista.

Saaresta Ramsinniemeen rakennettava silta heikentäisi myös Ramsinniemen alueen viihtyisyttä. Silta (vaikka se olisikin kevyttä liikennettä varten) lisäisi Ramsinniementien autoliikennettä ja tekisi tiestä nykyistä vaarallisemman. Vastaavasta autoilla tapahtuvasta virkistyskäytöstä on jo kokemusta Kallahdenniemellä, josta runsas liikenne tekee epäviihtyisän. Ramsinniementie on monen lapsen koulutie, joten liikenteen lisääntyminen vaarantaisi myös heidän kulkuaan.

Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys tulevat edellyttämään monimuotoisten viheryhteyksien säilyttämistä kaupungin lomassa. Vaatimus korostuu ilmastonmuutoksen etenemisen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen myötä. Vartiosaari on olennainen osa itäisen Helsingin viherverkostoa. Myös itäisessä Helsingissä asumisen sijoittelun ja ekosysteemipalveluiden on oltava tasapainossa, jotta yhdyskuntarakenne olisi tulevaisuudessa toimiva.

Tulevaisuuden haasteiden keskellä Helsingin olennaisimmat viheryhteydet on perusteltua nähdä osana olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, jota on käytettävä yleiskaavoituksessa hyväksi. On siis tukeuduttava toimivaan viherrakenteeseen osana yhdyskuntarakennetta. Vartiosaari on vihreä linkki Helsingin itäisen saariston ja mantereisen Itä-Helsingin viheryhteyksien välillä. Näiden viheryhteyksien ylläpito vähentää kasvavan kaupungin ympäristöhaittoja.

Viheryhteydet kaupungin lomassa tukevat mahdollisuutta turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Tieto lähiluonnon vaikutuksista asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin kasvaa. Merkittävää on myös, että lähiluonto tukee tutkimusten mukaan terveyttä tavalla, joka vähentää eriarvoisuutta.

Asuinrakentaminen tulisi Helsingissä ohjata luonnontilaisten alueiden sijaan jo rakennetuille alueille. Asuinalueilla toteutettu tiivistäminen ja sisääntuloväylien varteen rakentaminen tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia asuntotuotannolle.

Helsingin kaupunki on omassa ohjelmassaan sitoutunut kaavoituksen keinoin turvaamaan laajat yhtenäiset viheraluekokonaisuudet ja niiden väliset yhteydet sekä vahvistamaan heikentyneitä ekologisia yhteyksiä. Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ohjelma vuosille 2008 - 2017 pitäisikin olla keskeisenä ohjeena Vartiosaarta pohdittaessa.

Hanna-Leena Ylinen ja Olli Vento

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.