Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

sunnuntai 16. kesäkuuta 2013

Muistutus itäisen saariston asemakaavaluonnoksesta

Alla on 11.6.2013 Helsingin kaupungin kirjaamoon lähetetty muistutus itäisen saariston asemakaavaluonnoksesta:

MUISTUTUS ITÄISEN SAARISTON ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

Helsingin itäisen saariston suunnittelualue poikkeaa kaupunkisuunnittelun tavanomaisista kohteista. Asemakaavoitus kohdistuu tällä kertaa monimuotoiseen saaristoluontoon monine kokonaisuudessa vaikuttavine muuttujineen. Siksi Helsingin itäisen saariston suunnittelussa korostuvat asemakaavan sisältövaatimusten luontoa ja virkistystä koskevat asiat.

Suunnittelun keskeinen haaste on, että jos pystytään turvaamaan itäisen saariston luonto, edistetään ja ylläpidetään samalla alueen merkitystä asukkaiden virkistyksen kannalta. Jos luonto kärsisi, laskisi alueen taso virkistyksen lähteenä. Virkistyskäytön tulisi kuitenkin olla alueen luontoarvoja kunnioittavaa ja sen tulisi ohjautua vain erikseen merkityille reiteille.

Asemakaavoituksen sisältövaatimuksiin kuuluu, ettei luonnonympäristöön liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Jotta tavoitteessa onnistutaan Helsingin itäisen saaristoluonnon osalta, tarvitaan riittävät selvitykset, joiden avulla aluetta suunnitellaan.

Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon monenlaisia seikkoja, jotka säilyttävät linnuston elinoloja ja saaristoluontoa. On kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että saariston luonto on herkästi haavoittuva kokonaisuus. Tässä esimerkkejä huomioitavista seikoista:

- On tunnistettava alueen linnuston kannalta tärkeät matalikot, joilla vesilinnut ruokailevat. Matalikkojen turvaaminen on yksi kaavoituksen keskeisistä haasteista. Myös muuttolinnuille tärkeät levähdyspaikat on otettava huomioon.

- Linnustolle tärkeät pesimäalueet on tunnistettava ja turvattava.

- Ruoppaus linnustolle keskeisiltä matalikoilta on kiellettävä.

- Yksi kaavoituksen suurista haasteista on vesiliikenteen suuntaaminen. Asia on erityisen keskeinen lintujen pesinnän onnistumisen kannalta. Vesiliikenteen ohjauksessa on pyrittävä turvaamaan lintujen pesintä- ja ruokailupaikat.

- Helsingin itäisen saaristokokonaisuuden toimivuudelle keskeiset luontoarvot on tunnistettava ja turvattava alueen saarilla ja luodoilla. Toimivan kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että valtaosa saarten rannoista jää luonnonvaraiseksi

- Myös rantavyöhykkeiden merenalainen luonto on turvattava.

- Maihinnousupaikat ja virkistysreitit on suunniteltava niin, että luontoa säästyy.

- Merentäyttöä ja läjitystä merialueella on vältettävä.

Yksi Helsingin itäisen saariston erityisistä luontokohteista on Kallahden niemeen liittyvä merellinen lintualue (Kallahdenniemen vedet -niminen lintualue). Luonnoltaan monisäikeinen kokonaisuus perustuu Kallahden harjuun ja edellyttää suunnittelulta suurta tarkkuutta ja varovaisuutta.

Itäisen saariston suunnittelussa varovaisuusperiaatteen merkitys korostuu.

Yksi itäisen saariston suunnitteluun liittyvistä erityispiirteistä on, että Suomessa pesii merkittävä osa joidenkin lintulajien EU:n pesimäkannasta. Esimerkkinä voi mainita Helsingin itäisestä saaristosta tutun tukkasotkan. On arvioitu, että 44 prosenttia EU:ssa pesivistä tukkasotkista pesii Suomessa (lähteenä Suomen Luonto 2/2011).

Helsingissä 11.6.2013

Olli Vento ja Hanna-Leena Ylinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.