Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Mielipide Meri-Rastilan täydennysrakentamisesta

Pohjavedenpuisto 11.12.2016
Meri-Rastilan asemakaavaluonnos on nähtävillä ja kaavamateriaalit löytyvät tästä hankekortista. Mielipiteitä luonnosaineistosta voi esittää viimeistään 19.12.2016. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Alla on tänään lähettämäni mielipide:


MIELIPIDE MERI-RASTILAN TÄYDENNYSRAKENTAMISESTA

Kasvava väestö tarvitsee riittävät virkistysalueet

Nyt asemakaavaluonnosvaiheessa oleva Meri-Rastilan täydennysrakentaminen on tuomassa runsaasti uusia asukkaita Meri-Rastilaan. Kasvavalle väestölle on turvattava riittävät virkistysalueet. Siksi olisikin luontevaa, että täydennysrakentamishankkeen myötä kaupunki luopuu länsirannan metsän osayleiskaava-alueen rakentamissuunnitelmista. Metsän säilyttämistä puoltaa sekin, että osayleiskaavan yhteydessä kaupunki torjui asukkaiden esittämän täydennysrakentamisvaihtoehdon 1800 asukkaalle mahdottomana toteuttaa. Nyt kun täydennysrakentaminen peräti 4200 asukkaalle on osoittautunut mahdolliseksi, ei geologisesti ja metsäluonnon osalta merkittävälle ulkoilualueelle ole syytä rakentaa.

Kaupunkirakennetta aidosti tiivistäviä ratkaisuja tulee korostaa

Kaavaluonnos sisältää joitakin kaupunkirakennetta aidosti tiivistäviä ja osin parantaviakin ratkaisuja. Nämä ovat hyvä lähtökohta jatkosuunnittelulle. Ongelmana luonnoksessa on, että se paikoin kaventaa ja jopa katkoo ekologisia yhteyksiä. Lisäksi luonnos nyt nähtävillä olevassa muodossa heikentää metsäisiä alueita erityisesti Pohjavedenpuistossa ja Ole Kandelinin puistossa. Näiltä osin suunnitelmaa on kuitenkin mahdollista korjata ilman, että rakentamisen määrästä tarvitsee tinkiä.

Erityisen hyvää kaavassa on ostoskeskuksen ympäristön muokkaaminen kaupunkimaiseksi ja asukkaita paremmin palvelevaksi. Tätä osaa kaavasta voi vielä tehostaa lisäämällä yhden tai kaksi kerrosta ainakin luonnoksen matalimpiin taloihin. Myös Meri-Rastilan tien siirto metroaseman läheisyydessä on onnistunut ratkaisu, koska näin kadun varteen on pystytty sijoittamaan uutta asuinrakentamista. Kadun varren rakennuksien osalta nyt esitettyä 6 – 8 kerrosta on mahdollista korottaa.

Ekologisten yhteyksien toimivuus pitää säilyttää

Ekologisten yhteyksien osalta kaavaa tulee korjata säilyttävämmäksi. Viraston kannattaa yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa etsiä ratkaisuja, joilla yhteyksien toimivuus voidaan turvata, vaikka niiden tuntumaan tulisikin rakentamista.

Erityisesti kaavaa tulee korjata Meri-Rastilan metsästä Kallahdenniemelle ulottuvan viheryhteyden turvaamiseksi. Luonnos osoittaa rakentamista esimerkiksi yhteyden ainoaan leveämpään kohtaan Rysäpuistossa. Lisäksi ekologinen yhteys on vaarassa katketa Ole Kandelinin puiston ja Ison Kallahden puiston välisellä alueella ja Ole Kandelinin puiston metsäinen kallio uhkaa jäädä rakentamisen alle. Tämä on korjattavissa keskittämällä rakentaminen korotettuna nykyisen palvelutalon kohdalle sekä osoittamalla purkavaa täydennysrakentamista Harbonkadun ja Meri-Rastilan tien kulmassa sijaitsevien 2-kerroksisten kaupungin vuokratalojen paikalle.

Harbonkadun toiselle puolelle sijoitettu pientalorakentaminen tulee suunnitella niin, että ekologinen yhteys Ole Kandelinin puistosta Ison Kallahden puistoon säilyy. Yhteyttä ei myöskään tule katkaista tai heikentää luonnoksessa esitetyllä aukiolla.

Pohjavedenpuisto tulee irrottaa ensimmäisen vaiheen suunnittelusta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä suunnitelma oli jaettu kolmeen vaiheeseen, mutta nyt nähtävillä olevan luonnoksen materiaaleissa vaiheita kerrotaan olevan vain kaksi. Pohjavedenpuisto tulee irrottaa ensimmäisen vaiheen suunnittelusta ja sen sijaan keskittyä ostoskeskuksen ympäristöön, jossa on runsaasti mahdollisuuksia tehokkaaseen tiivistämiseen ja jonka rakentamisen luontovaikutukset ovat vähäisiä.

Pohjavedenpuisto on metsäisin kaava-alueen puistoista eikä sen jylhiä kallioita tule pirstoa liian lähelle tulevalla rakentamisella. Uuden yleiskaavan Kaupunkiluonto-liitekartalla Pohjavedenpuistoon on merkitty kehitettävä metsäverkostoyhteys, jonka vuoksi alueen metsäisyyttä on pikemminkin tuettava.

Pohjavedenpuistoon liittyy paitsi luontokysymyksiä myös vuorovaikutuksellisia näkökulmia. Puiston tuntumassa sijaitsevan Kallahden asukkaat eivät välttämättä ole huomanneet merirastilalaisille suunnattua kaavaluonnosta. Pohjavedenpuisto on kallahtelaisten lähivirkistysalue.

Mihin voisi rakentaa enemmän?

Kaavassa Meri-Rastilaan on esitetty kaksi uutta päiväkotia. Näiden ei kuitenkaan tarvitse sijaita erillään asutuksesta, vaan isotkin päiväkodit on mahdollista toteuttaa asuinkerrostalojen alimpiin kerroksiin.

Ramsinniementielle Ole Kandelinin puiston tuntumaan on luonnoksessa sijoitettu kaksi viisikerroksista taloa, joita voisi hyvin korottaa muutamalla kerroksella niin, että ylimmistä kerroksista avautuisivat hienot näkymät Meri-Rastilan metsään.

Meri-Rastilan tien eteläpuolella Ramsinniementien ja Harbonkadun välissä olevien kaksikerroksisten kerrostalojen kohdalle on purkavalla täydennysrakentamisella mahdollista sijoittaa runsaasti lisää asuntoja.

Luonnos esittää myös melko paljon uusia kaksikerroksisia rakennuksia. Näiden osalta tulee miettiä, olisiko tilalle sittenkin mahdollista sijoittaa korkeampia asuinrakennuksia. Kerrostalojen väliin sijoitetut rivi- ja erillistalot eivät myöskään tarjoa erityistä asumisviihtyvyyttä.

Pyörätiet on syytä säilyttää kaksisuuntaisina

Pyöräteiden muuttamisesta yksisuuntaiseksi tulee luopua, koska järjestely lisäisi vaaratilanteita, sillä epäkäytännöllisiä suuntarajoituksia ei todennäköisesti noudatettaisi. Esimerkiksi lapset pyöräilevät alueella usein hyvinkin lyhyitä matkoja, jolloin siirtyminen kadun toiselle puolelle ei ole luontevaa. Katujen tarpeeton ylittäminen lisää myös vaaratilanteita.

Liikennesuunnittelun osalta ongelmia on lisäksi Kallahden peruskoulun tuntumassa, jonka viereen esitetty rakentaminen Ison Kallahden puiston tuntumassa katkaisee keskeisen koulutien. Talojen sijoittelu tulee suunnitella niin, että sekä kallio että turvallinen kulku kouluun säilyvät.

Lopuksi

Toivon virastolta malttia säilyttää se, mikä Meri-Rastilassa on hyvää: luonnontilaiset metsä- ja ranta-alueet. Jos hanke toteutetaan huolella ja Meri-Rastilan ominaispiirteitä ja asukkaita kunnioittaen, vastaavat hankkeet hyväksytään helpommin myös muualla Helsingissä.

Helsingissä 11.12.2016

Hanna-Leena Ylinen3 kommenttia:

 1. Noista suunnitelman kaksikerroksista rakennuksista korkeiden rakennusten välissä: Nämä matalat rakennukset ovat myös tärkeitä. Niiden avulla uusi ja vanha rakennuskanta sulautuvat paremmin yhdeksi kokonaisuudeksi.

  VastaaPoista
 2. Rantametsä säästettävä13. joulukuuta 2016 klo 19.56

  Hanna-Leenan mielipiteeseen on helppo yhtyä.

  Kiistanalainen Meri-Rastilan rantametsä on jätettävä rakentamatta, koska uudessa täydennysrakentamissuunnitelmassa on asukkaiden myötävaikutuksella pystytty osoittamaan rakentamiselle huomattavasti tätä suurempi määrä asuntoja muualta Meri-Rastilan alueelta.

  VastaaPoista
 3. Meri-Rastilan kaavoitus taitaa olla uuteen yleiskaavaan liittyvän metsäverkoston ensimmäisiä testejä. Miten käy Pohjavedenpuiston?

  Vahvistetaanko metsäistä verkostoa Pohjavedenpuistossa vai kehitetäänkö luonnon paikalle rakentamista?

  VastaaPoista

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.