Puut eivät peitä näkymää. Ne ovat osa sitä. - Hanna-Leena Ylinen

torstai 24. lokakuuta 2013

Avoin kirje kaupunkisuunnittelulautakunnalle 24.10.2013

Meri-Rastila 6.10.2013 
Olen lähettänyt alla olevan kirjeen kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille ja varajäsenille. Viestillä yritän avata lautakunnan jäsenille, miltä Meri-Rastilan osayleiskaavoituksen vuorovaikutusraportti näyttää tapausta useita vuosia seuranneen silmin. Kirje on pitkä, mutta raportista olisi löytynyt aihetta paljon laajempaankin tarkasteluun.


KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN TULISI HYLÄTÄ MERI-RASTILAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Taustaksi

Helsingin kokoisessa kaupungissa päättäjillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta perehtyä riittävästi asioihin, joista päättävät. Tämä antaa virkamiehille runsaasti valtaa. He pystyvät ohjaamaan esimerkiksi kaavoitusta tietäen, etteivät poliitikot pysty arvioimaan esitysten todellisia vaikutuksia.

Silloin, kun asukkaat asettuvat voimakkaasti vastustamaan jotakin esitystä, päättäjän tulisi pysähtyä ja miettiä, mistä on kysymys. Asukkaat eivät vastusta kaupungin hankkeita kevyin perustein – niin raskasta ja vaikeaa kaavoitukseen osallistuminen on. Todistustaakka on sälytetty heikommalle osapuolelle eivätkä kaikkein perustelluimmatkaan argumentit näytä riittävän. Asukasaktiiveille useiden vuosien aikana kertynyt tieto voidaan kuitata pelkällä olankohautuksella.

Pystyn Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotuksen vuorovaikutusraporttia selatessani ymmärtämään, että useimmista poliitikoista siinä annetut vastineet vaikuttavat perustelluilta ja uskottavilta. Lautakunnan jäsenet käsittelevät viikoittain useita hankkeita. Miten heillä olisi aikaa perehtyä vuorovaikutusraportin taustoihin niin, että he pystyisivät viraston taitavan retoriikan takaa tunnistamaan harhaanjohtavat väitteet? Vuosia tätä nimenomaista kaavahanketta seuranneelle vuorovaikutusraportti avautuu kuitenkin toisin.

Osayleiskaavaluonnoksen käsittely kaupunkisuunnittelulautakunnassa keväällä 2011 ja 2012

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 12.5.2011 yksimielisesti palauttaa Meri-Rastilan osayleiskaavaluonnoksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että tutkittaisiin uudestaan maankäytön ratkaisuja, kaava-alueen rajauksia ja massoittelua myös rakennusten korkeutta nostamalla. Valmistelussa tarkasteltaisiin myös mahdollisuutta säilyttää ranta-alueita esitettyä selvästi laajemmin virkistyskäytössä.

OURCity-suunnitelmaa ei toukokuussa 2011 vielä ollut.

Keväällä 2012 kaupunkisuunnitteluvirasto antoi tiedotteen, jonka mukaan osayleiskaavaluonnosta on muokattu niin, että metsäalueelle suunniteltu asuinalue on pinta-alaltaan kolmanneksen pienempi kuin aiemmassa luonnoksessa. Todellisuudessa rakentamisalue ei vuoden aikana ollut juurikaan muuttunut. Tästä huolimatta esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoi uudesta kaavaluonnoksesta tarkistamatta esitetyn väitteen paikkaansa pitävyyttä.   

Kokouksessaan 8.5.2012 kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi äänin 5 – 4 Meri-Rastilan osayleiskaavaluonnoksen. Osayleiskaavaluonnosta vastaan äänestäneet kannattivat Meri-Rastilan täydennysrakentamista OURCity-suunnitelman pohjalta.

Pöytäkirjassa todetaan: ”Osayleiskaavaluonnos on valmisteltu uudestaan kaupunkisuunnittelulautakunnan 12.5.2011 tekemän päätöksen mukaisesti.” Tämä yhdistettynä viraston julkisuuteen välittämään väitteeseen metsäpinta-alan säästymisestä osoittaa lautakunnalla olleen väärät lähtöoletukset päätöstä tehdessään.

Luontoarvoihin liittyvät vastineet eivät pohjaudu tietoon

Vuorovaikutusraportin luontoarvoihin liittyvissä vastineissa vaikutukset esitetään pienemmiksi kuin ne todellisuudessa olisivat. Otan esimerkin raportista:

"Ympäristökeskuksen arvion mukaan merkittävä osa kääpälajistosta voidaan säilyttää rakentamisalueen rajauksen ulkopuolella. Nämä rakentamisen ulkopuolelle jätettäviksi esitetyt metsäalueet on merkitty kaavaehdotuksessa luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden kaavamerkinnällä (luo). Muistutusten johdosta luo-kaavamerkintään liittyvää määräystä on täsmennetty."

Kysyin vuorovaikutusraportin väitteestä kääpäkartoituksen tekijältä Keijo Savolalta. Savolan (kirjallinen tiedoksianto 21.10.2013) mukaan ympäristökeskus on tehnyt johtopäätökset konsultoimatta selvityksen tekijää.

Kirjallisen tiedoksiannon perusteella Savolan 21 vuoden kokemukseen perustuva näkemys kaavan haitallisista vaikutuksista koko alueen lajistolliseen monimuotoisuuteen ei ole yhtenevä vuorovaikutusraportista ilmi käyvän ympäristökeskuksen mielipiteen kanssa.

Savola oli yhtenä puhujana Vuosaari-toimikunnan 3.10.2013 järjestämässä Meri-Rastilan osayleiskaavoitusta koskevassa tilaisuudessa, jonne oli kutsuttu myös kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet ja varajäsenet.  Tuolloin hän totesi, että säilyneiden metsäbiotooppien sekä edustavan lahopuulajiston takia Meri-Rastilan luontoalueella on maakunnallista tai jopa valtakunnallista suojeluarvoa. Hän kuitenkin muistutti, että metsä tulisi säilyttää kokonaisuutena, sillä pohjoisosaan rakentaminen laskisi alueen arvoa.

OURCity-suunnitelman pysäköintiä moitittiin väärin perustein

Virasto on antanut ymmärtää, ettei OURCity-suunnitelmassa olisi otettu huomioon paikoitustarpeita. Väite liittyy mahdollisesti varhaiseen luonnokseen, jonka jälkeen suunnitelmaa korjattiin. Väite olisi kuitenkin ollut kumottavissa jo vuoden 2012 käsittelyjen aikoihin. Pysäköinnin järjestämistä on kuvattu OURCity-suunnitelman A3-kirjan sivuilla 27 – 28. Kirja on ladattavissa Pro Meri-Rastila -blogin etusivulta.  

Virasto jatkaa kuitenkin edelleen OURCity-suunnitelman pysäköintijärjestelyjen tarkoitushakuista moittimista. Vuorovaikutusraportin sivulla 74 todetaan: ”OURCity-vaihtoehtosuunnitelman pysäköinnin ratkaisujen kalleus tulee esiin myös FCG:n tekemässä kustannusvertailussa.”

Rehellisyyden nimissä olisi toivonut, että virasto olisi lainannut FCG-tarkastelua suoremmin. OURCityn osalta FCG-tutkimus toteaa: ”Haasteita ilmenee pysäköinnin järjestämisessä täydennysrakennettavalle alueelle.” Viraston laatiman osayleiskaavaehdotuksen osalta kuva on kuitenkin lohduttomampi paitsi kalleuden myös ympäristövaikutusten suhteen: ”Rinteeseen ja kallion laelle rakennettavien pysäköinnin ja teknisen huollon verkostojen ratkaisut edellyttävät laajoja maansiirto- ja louhintatöitä kortteli- ja katu-alueilla.”

Myös Sitran rahoittama FCG-tutkimus on löydettävissä Pro Meri-Rastila -blogin etusivun kautta.

Muiden lautakuntien lausunnoista

Muiden lautakuntien lausunnoista paistaa, ettei päättäjillä ole ollut todellista mahdollisuutta perehtyä käsillä olevaan asiaan. Ilahduttavan poikkeuksen tekee yleisten töiden lautakunta, joka hyväksyi yksimielisesti Jussi Heinämiehen tekemän vastaehdotuksen. Taustatietoa löytyi, sillä lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Nieminen oli toisessa luottamustehtävässään Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana perehtynyt Meri-Rastilan osayleiskaavoitukseen.

Erityisesti sopii ihmetellä ympäristölautakunnan erittäin tiukassa äänestyksessä (4 – 4, puheenjohtajan äänen ratkaistessa) syntynyttä osayleiskaavaehdotusta puoltavaa lausuntoa. Kun kaupunkisuunnitteluvirasto vuonna 2009 esitteli kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa Meri-Rastilaan, Helsingin kaupungin ympäristökeskus esitti, että laajimmasta vaihtoehdosta tulisi heti luopua, koska se hävittäisi pääosan alueen eliöstön kannalta tärkeästä metsästä. Tästä huolimatta kaupunkisuunnitteluvirasto otti nimenomaan laajimman vaihtoehdon suunnittelunsa pohjaksi.

Sittemmin alueen luontoarvoista on saatu lisää tietoa. METSO- ja kääpäselvitykset ovat osoittaneet metsän suojelemisen arvoiseksi. Ympäristökeskuksen vuonna 2009 tekemä huomio laajimman vaihtoehdon aiheuttamista haitoista on entistä ajankohtaisempi.

Kaavaehdotus on ristiriidassa maakuntakaavan kanssa

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta on Meri-Rastilaan liittyen tehty muutama valitus eikä kaava siis ole tältä osin lainvoimainen.

Vuorovaikutusraportissa viitataan kaupunkisuunnitteluviraston Uudenmaan liitolta pyytämään lausuntoon, jonka mukaan ehdotus ei olisi ristiriidassa voimassa olevankaan maakuntakaavan kanssa.  Muistutan lautakunnan jäseniä, ettei Uudenmaan liitolla ole ratkaisevaa asemaa kaavatulkinnan suhteen.

Lopuksi

Kaupunkisuunnittelulautakunnan on kokouksessaan 5.11.2013 syytä hylätä Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotus. Haluttu asukasmäärän lisäys on mahdollista toteuttaa Meri-Rastilaan OURCity-suunnitelman avulla.

Helsingissä 24.10.2013

Hanna-Leena Ylinen

Linkkejä:      
      

1 kommentti:

Kommenttisi julkaistaan tarkastuksen jälkeen.